Novinky a zajímavosti v oblasti odpadového hospodářství

Třídičova cesta odpadu

 

Kam správně vytřídit odpad může být někdy opravdu zapeklitý oříšek.

Je ovšem nutné nejen vědět, který odpad kam patří, ale také jak se s odpadem následně nakládá. Šetříme tak nejen naše životní zdroje, ale také přírodu.

Jaké tedy máme druhy odpadu ?

V první řadě je to KOMPOST.

Do kompostu patří všechen organický odpad z domácnosti nebo zahrady, jako jsou zbytky ovoce, zeleniny, ale také tráva a rostliny.

Kompostováním dále vzniká cenná surovina, kterou je hnojivo.

Ovšem pozor! Do hnědých biopopelnic určitě nepatří zbytky nedojezených jídel, zvířecí exkrementy nebo biologicky obtížně rozložitelné materiály.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Mezi směsný komunální odpad zahrnujeme část domovního odpadu, který zůstává po vytřídění dále využitelných složek (patří sem papír, plast, sklo) a nebezpečného odpadu. Mezi směsný odpad nezahrnujeme suť, odpad ze zeleně ani výrobky, které podléhají zpětnému odběru.

Směsný komunální odpad je odstraňován na skládkách nebo následně využíván ve spalovnách.

VYTŘÍDĚNÝ ODPAD

Mezi tříděný odpad patří všechen odpad, který může po recyklaci najít své další využití jakožto druhotná surovina. Patří sem mimo jiné plasty, papír a sklo. V České republice třídí odpad téměř 75 % lidí a číslo stále roste.

Odpad rozlišujeme také podle toho, jak se s ním dále nakládá.

Z některého odpadu můžeme udělat nové produkty, jiný odpad musíme uložit nebo zlikvidovat.

SKLÁDKOVÁNÍ

Skládka je místo, kde se ukládá odpad a zároveň se jedná o nejstarší způsob nakládání s odpady z lidské produkce. Ideální skládka je žádná skládka, ale pokud už je, měla by být co nejhlubší s co nejmenším povrchem. Nejde jen o díru v zemi, je nutné skládku postavit tak, aby nekontaminovala vodu, vzduch nebo okolní prostředí.

SPALOVNA

Spalovna slouží k likvidaci jak komunálního, tak i nebezpečného odpadu. Spalování odpadu probíhá za teplot od 600 do 1600 stupňů Celsia a umožňuje se bezpečně zbavit také toxického odpadu. Téměř celé množství toxických látek, které vzniknou při spalování, je zachycováno v několika stupních čištění spalin jako následný popílek. Ten je poté předán odborné firmě k likvidaci.

DRTIČKA

Drtička nám umožňuje vytvořit ze stavebního odpadu materiál, který můžeme následně znovu použít. Drtit lze stavební suť, asfalt, beton nebo také například přírodní kámen. Při drcení se do ovzduší uvolňuje prach, a proto se drtí na přísně vyhrazených místech, které nejsou v blízkosti obydlí lidí.

RECYKLACE

Recyklace odpadu je činnost, která nám umožňuje přeměnit odpad na produkt, ze kterého lze udělat opět něco využitelného a užitečného (např. oblečení z PET lahví). Díky recyklaci odpadu snižujeme nejen zátěž kladenou na životní prostředí, ale šetříme také omezenými zdroji surovin.

Základem třídění odpadu je osvěta. Znalost o tom, jak naložit s kterým odpadem, by se mělo stát základní výbavou každého člověka – malého i velkého. Proto je důležité učit o odpadu i děti a jak jinak to lépe udělat než jim jít tím správným příkladem.

Zemi nedědíme po předcích, nýbrž si ji jen vypůjčujeme od našich dětí.“

Antoine de Saint-Exupéry

 

 

 

Bc. Zdeňka Palkovičová