Novinky a zajímavosti v oblasti odpadového hospodářství

Likvidace odpadu

Jaké jsou způsoby likvidace odpadu

a který z nich se zamlouvá právě Vám?

 

Popelářská auta denně svezou tuny komunálního odpadu. K tomu je nutno přičíst plasty, papír nebo sklo ze speciálních kontejnerů na tříděný odpad.

Co se ale potom se vším tím vyhozeným odpadem děje?

Možnosti se nabízí čtyři: je to recyklace, spalovna, chemicko-fyzikální nebo biologická likvidace a deponie.

Která z nich se Vám zdá být tou nejlepší?

Recyklace

Do kontejnerů na tříděný odpad vyhazujeme nejčastěji sklo, papír nebo plasty; nesmíme ovšem opomenout ani obaly od tetrapaků a drobné elektro. U skla, papíru a plastů jde ale o cenné suroviny, které lze znovu zpracovat a využít. Z novinového papíru vznikají například nové sešity, z plastových lahví potom například sáčky do odpadkových košů, z rozbitých sklenic například láhve na víno. Cyklus je zachován a surovina je znovu zužitkována.

 

Spalovna

Od skládkování odpadu se pořád více a více upouští, a proto vznikají spalovny, ve kterých je možné využít odpad k energetickým účelům. Spalováním je totiž produkována tepelná energie, která slouží nejčastěji k vytápění (například centrální zásobování měst teplem), případně se využívá pro výrobu páry k pohonu parních turbín, jež vyrábí elektrickou energii.

Chemicko-fyzikální nebo biologická likvidace

Existují ovšem ale odpady, které si vyžadují speciální zacházení a přímou odbornou likvidaci. Jedná se o různé barvy, ředidla, ale také zbytky z restaurací jako je například kuchyňský olej. Tyto odpady jsou vymezeny legislativou a podléhají chemicko-fyzikální nebo biologické likvidaci, kterou zajišťují specializované firmy. Třeba ředidla nebo rozpouštědla lze destilovat znečištěnou látkou a získat čistý regenerát, který má po skončení celého procesu podobné vlastnosti jako nové rozpouštědlo.

 

Deponie

Odpad vzniká i při stavební činnosti – je to různá stavební suť, zemina, kamenivo. Tento materiál je třeba někde skladovat a případně ho zužitkovat při jiné stavební akci. K uskladnění slouží specializované deponie neboli skládky zemin, písků, stavební suti a dalších surovin.

Bc. Zdeňka Palkovičová